Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1

im. Marii Konopnickiej w Otwocku

Do przedszkola przyjmujemy dzieci od trzeciego roku życia. Dla każdego dziecka zespół pedagogów i specjalistów przygotowuje Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny uwzględniając możliwości i potrzeby rozwojowe wychowanka.

Pobyt w przedszkolu i udział w zajęciach jest bezpłatny ( rodzice ponoszą jedynie koszty wyżywienia).

Zajęcia prowadzone są w godzinach od 8.00 do 16.00

Edukacja w naszym przedszkolu trwa do 8 roku życia i przygotowuje dziecko do kontynuowania nauki w szkole

W naszym przedszkolu dzieci objęte są profesjonalną, opieką psychologiczną, pedagogiczną, logopedyczną. Uczestniczą w zajęciach wczesnego wspomagania rozwoju oraz usprawniania ruchowego.

W naszej pracy korzystamy z następujących form terapii i metod :

Program Aktywności i Komunikacji K. Ch. Knill

Stymulacja polisensoryczna realizowana w Sali Doświadczania Świata

Integracja Sensoryczna SI

Muzykoterapia

Metoda Ruchu Rozwijającego W. Sherborne

Poranny Krąg

Hipoterapia

Alpakoterapia

Poprzez realizowane w przedszkolu działania wprowadzamy dzieci w otaczający je świat, rozwijamy ich samodzielność i życiową zaradność przygotowując je do życia w społeczeństwie.

 

 

RAMOWY ROZKŁAD DNIA WEDŁUG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ

 

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego w naszym przedszkolu realizowana jest w godzinach 8.00-13.00.

7.30-8.30 Schodzenie się dzieci, gry, zabawy i zajęcia dowolne wg pomysłów dzieci lub przy niewielkim udziale nauczyciela. Swobodna zabawa wg zainteresowań o charakterze indywidualnym lub w zespołach. Zabawy integrujące grupę, kształtowanie umiejętności społecznych dzieci, zgodne funkcjonowanie w zabawie.

8.30-9.30 Zabawy ruchowe lub ćwiczenia poranne, czynności higieniczno- porządkowe, przygotowanie do śniadania. Doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku, kulturalne zachowanie się przy stole.

9.30-10.30 Zajęcia edukacyjne prowadzone wg założeń podstawy programowej oraz zgodnie z programem wychowania przedszkolnego (rozwijanie różnorodnej aktywności dziecięcej: plastycznej, muzycznej, ruchowej, poznawczej, językowej, matematycznej). Zajęcia specjalistyczne.

10.30-11.30 Swobodne zabawy organizowane w ogrodzie przedszkolnym, obserwacje przyrodnicze, prace porządkowo-ogrodnicze, spacery i wycieczki (poznanie środowiska przyrodniczego w najbliższym otoczeniu przedszkola). Zajęcia i zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci z wykorzystaniem zabawek ogrodowych i sprzętu sportowego. W zależności od pogody zabawy dowolne w Sali oparte na spontanicznej aktywności dziecka, wspierające integrację.

11.30-12.30 Wdrażanie dzieci do samoobsługi, wyrabianie umiejętności prawidłowego korzystania z urządzeń sanitarnych, obiad (praca nad prawidłowym posługiwaniem się łyżką i widelcem); (zwrócenie uwagi na dokładne żucie pokarmów oraz przezwyciężanie niechęci do niektórych potraw). Pogadanki na temat zdrowego sposobu odżywiania się, dbanie o utrzymanie czystości na stolikach.

12.30-13.30 Różne formy relaksu z wykorzystaniem wybranych technik relaksacyjnych. Słuchanie literatury dziecięcej czytanej przez nauczyciela lub z nagrań muzyki klasycznej.

13.30-14.30 Podwieczorek (wdrażanie zasad higieny i kulturalnego zachowania). Rozwijanie umiejętności samoobsługowych i estetycznych. Działania wspomagające rozwój dziecka- indywidualne wspomaganie i korygowanie rozwoju.

14.30-15.30 Praca z zespołem dzieci lub indywidualna o charakterze obserwacyjnym stymulacyjno- kompensacyjnym i wychowawczym. Zajęcia, zabawy wg inicjatywy dzieci w kącikach tematycznych (manipulacyjne, konstrukcyjne). Czynności porządkowe.

15.30-16.00 Rozchodzenie się dzieci.

Dziennik elektroniczny

Gazetka Ośrodka

         

Szkoła uczestniczy wprojekcie
współfinansowanym
ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego.
W ramach projektu w 2004 roku otrzymaliśmy
wyposażenie pracowni multimedialnej
oraz pracowni komputerowej dla szkoły ponadgimnazjalnej.

Koło TPD

logo tpd4

 

Prace naszych uczniów